Webbplats för skadedjursbekämpning

Villkor

Detta avtal definierar villkoren för användarna att använda material och tjänster på webbplatsen bedbug.techinfus.com/sv/ (hädanefter kallad "webbplatsen").

1. Allmänna villkor

1.1. Användningen av material och tjänster på webbplatsen styrs av normerna i gällande lagstiftning.

1.2. Detta avtal är ett offentligt erbjudande. Genom att komma åt materialet på webbplatsen anses användaren ha anslutit sig till detta avtal.

1.3. Webbplatsadministrationen har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal när som helst. Sådana ändringar träder i kraft efter 3 (tre) dagar från det att den nya versionen av avtalet har publicerats på webbplatsen. Om Användaren inte samtycker till de ändringar som gjorts är han skyldig att vägra åtkomst till Webbplatsen, sluta använda Webbplatsens material och tjänster.

2. Användarens skyldigheter

2.1. Användaren samtycker till att inte vidta åtgärder som kan anses bryta mot lagar eller normer i internationell rätt, inklusive inom området för immateriella rättigheter, upphovsrätt och/eller närstående rättigheter, samt alla åtgärder som leder eller kan leda till brott mot den normala driften av webbplatsen och webbplatstjänsterna.

2.2. Användningen av material från webbplatsen är möjlig med en länk till källan.

2.3. Kommentarer och andra inlägg från användaren på webbplatsen bör inte strida mot lagens krav och allmänt accepterade normer för moral och etik.

2.4.Användaren varnas för att webbplatsadministrationen inte är ansvarig för att besöka och använda externa resurser, vars länkar kan finnas på webbplatsen.

2.5. Användaren samtycker till att Webbplatsadministrationen inte är ansvarig och inte har några direkta eller indirekta skyldigheter gentemot Användaren i samband med eventuella eller uppkomna förluster eller skador i samband med något innehåll på Webbplatsen, upphovsrättsregistrering och information om sådan registrering, varor eller tjänster, tillgänglig på eller mottagen via externa webbplatser eller resurser eller andra kontakter för Användaren som han angett med hjälp av informationen som publicerats på webbplatsen eller länkar till externa resurser.

2.6. Användaren accepterar att allt material och tjänster på webbplatsen eller någon del av dem kan åtföljas av reklam. Användaren samtycker till att Webbplatsadministrationen inte bär något ansvar och inte har några skyldigheter i samband med sådan reklam.

3. Övriga villkor

3.1. Alla eventuella tvister som härrör från detta avtal eller relaterade till det ska lösas i enlighet med tillämplig lag.

3.2. Ingenting i Avtalet kan förstås som upprättandet mellan Användaren och Webbplatsadministrationen av agenturrelationer, partnerskapsrelationer, relationer om gemensamma aktiviteter, personliga anställningsförhållanden eller andra relationer som inte uttryckligen anges i Avtalet.

3.3. En domstols erkännande av någon bestämmelse i Avtalet som ogiltig eller verkställbar innebär inte ogiltighet av andra bestämmelser i Avtalet.

3.4.Underlåtenhet från webbplatsadministrationens sida i händelse av överträdelse av någon av användarna av bestämmelserna i avtalet berövar inte webbplatsadministrationen rätten att vidta senare lämpliga åtgärder för att skydda sina intressen och skydda upphovsrätten till material på webbplatsen skyddas i enlighet med lagen.

Användaren bekräftar att han är bekant med alla klausuler i detta avtal och accepterar dem ovillkorligen.

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/sv/

Användningen av webbplatsens material är möjlig med en länk till källan

Integritetspolicy | Villkor

Respons

webbplatsens karta

kackerlackor

Myror

vägglöss