Webbplats för skadedjursbekämpning

Integritetspolicy

Integritetspolicyn för personlig information (hädanefter kallad policyn) gäller all information som portalen bedbug.techinfus.com/sv/ (nedan kallad webbplatsen) kan ta emot om användaren när han använder någon av tjänsterna, tjänsterna , forum, produkter eller tjänster på webbplatsen (hädanefter kallad tjänsterna) och under genomförandet av webbplatsen av eventuella avtal och avtal med användaren.

Användningen av Webbplatstjänsterna innebär Användarens ovillkorliga samtycke till denna policy och villkoren för att behandla hans personuppgifter som anges däri; i händelse av oenighet med dessa villkor måste Användaren avstå från att använda tjänsterna.

1. Personlig information om användare som behandlas av webbplatsen

Inom ramen för denna policy betyder "Användarens personliga information":

1.1 Personuppgifter som Användaren tillhandahåller om sig själv vid registrering (skapande av konto) eller i processen att använda Tjänsterna, inklusive Användarens personuppgifter. Den information som krävs för tillhandahållandet av Tjänsterna är markerad på ett särskilt sätt. Övrig information tillhandahålls av Användaren efter eget gottfinnande.

1.2 Information som automatiskt överförs till webbplatsen under dess drift med hjälp av programmet installerat på användarens enhet, inklusive IP-adress, cookiedata, information om användarens webbläsare (eller annat program som har åtkomst till tjänsterna).

Denna policy gäller endast information som behandlas under arbetet med webbplatsportalen.

Webbplatsen verifierar inte riktigheten av den personliga information som tillhandahålls av användaren och kan inte bedöma dess rättskapacitet. Webbplatsen förutsätter dock att användaren tillhandahåller tillförlitlig och tillräcklig personlig information och håller denna information uppdaterad.

2. Syften med att behandla användarnas personuppgifter

Webbplatsen samlar in och lagrar endast den personliga information som är nödvändig för tillhandahållandet av Tjänsterna eller genomförandet av avtal och kontrakt med Användaren, förutom när lagstiftningen föreskriver obligatorisk lagring av personlig information under en period som anges i lag.

Webbplatsen behandlar användarens personliga information för följande ändamål:

2.1 Identifiering av parten som en del av arbetet med webbplatsen;

2.2 Förse användaren med individuella tjänster;

2.3 Kommunikation med användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar och information angående användningen av webbplatsen, samt bearbeta förfrågningar och ansökningar från användaren;

2.4 Förbättra kvaliteten på tjänsterna, bekvämligheten med deras användning, utveckling av nya tjänster;

2.5 Utföra statistisk och annan forskning baserad på avpersonifierade uppgifter.

3. Villkor för behandling av användarnas personuppgifter och dess överföring till tredje part

När det gäller Användarens personuppgifter bibehålls dess konfidentialitet, förutom i de fall då Användaren frivilligt lämnar information om sig själv för allmän tillgång till ett obegränsat antal personer.

Webbplatsen har rätt att överföra Användarens personuppgifter till tredje part i följande fall:

3.1. Användaren gick med på sådana åtgärder;

3.2. Överlåtelsen föreskrivs i lag inom det fastställda förfarandet;

3.3. Sådan överföring sker som en del av försäljningen eller annan överlåtelse av verksamheten (helt eller delvis), medan förvärvaren överlåter alla skyldigheter att följa villkoren i denna policy i förhållande till den personliga information som mottas av honom;

Vid behandling av användarnas personuppgifter styrs webbplatsen av den federala lagen "om personuppgifter".

4. Ändring och radering av personlig information. Obligatorisk datalagring

4.1 Användaren kan när som helst ändra (uppdatera, komplettera) den personliga information som tillhandahålls av honom eller en del av den genom att använda funktionen för redigering av personuppgifter i motsvarande avsnitt av Tjänsten, eller genom att skriva en begäran till supporttjänsten via e- maila på

4.2 Användaren kan också radera den personliga information som han lämnat inom ett specifikt konto genom att skriva en begäran till supporttjänsten via e-post till adressen

4.3 De rättigheter som anges i paragraferna. 4.1. och 4.2. i denna policy kan begränsas i enlighet med lagens krav. I synnerhet kan sådana begränsningar inkludera skyldigheten för webbplatsen att behålla informationen ändrad eller raderad av användaren under den period som fastställs i lag, och överföra sådan information i enlighet med det förfarande som fastställts i lag till ett statligt organ.

5. Åtgärder som vidtagits för att skydda Användarens personuppgifter

5.1 Webbplatsen vidtar nödvändiga och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda Användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering, distribution, samt från andra olagliga handlingar från tredje part med den.

6. Feedback. Frågor och förslag

Alla förslag eller frågor om denna policy har Användaren rätt att skicka till supporttjänsten via e-post till adressen

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/sv/

Användningen av webbplatsens material är möjlig med en länk till källan

Integritetspolicy | Villkor

Respons

webbplatsens karta

kackerlackor

Myror

vägglöss