Trang web kiểm soát dịch hại

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận này xác định các điều kiện để Người dùng sử dụng các tài liệu và dịch vụ của trang bedbug.techinfus.com/vi/ (sau đây gọi là "Trang").

1. Điều kiện chung

1.1. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web được điều chỉnh bởi các tiêu chuẩn của luật pháp hiện hành.

1.2. Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Bằng cách truy cập các tài liệu của Trang web, Người dùng được coi là đã tham gia Thỏa thuận này.

1.3. Ban Quản trị Trang web có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi này có hiệu lực sau 3 (ba) ngày kể từ thời điểm phiên bản mới của Thỏa thuận được đăng trên trang web. Nếu Người dùng không đồng ý với những thay đổi được thực hiện, anh ta có nghĩa vụ từ chối truy cập vào Trang web, ngừng sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web.

2. Nghĩa vụ của Người dùng

2.1. Người dùng đồng ý không thực hiện các hành động có thể được coi là vi phạm luật pháp hoặc các quy tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền và / hoặc các quyền liên quan, cũng như bất kỳ hành động nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến vi phạm hoạt động bình thường của Trang web và các dịch vụ Trang web.

2.2. Có thể sử dụng các tài liệu từ Trang web với một liên kết đến nguồn.

2.3. Nhận xét và các mục nhập khác của Người dùng trên Trang web không được mâu thuẫn với các yêu cầu của luật pháp và các chuẩn mực đạo đức và đạo đức được chấp nhận chung.

2.4.Người dùng được cảnh báo rằng Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm về việc truy cập và sử dụng các tài nguyên bên ngoài, các liên kết có thể có trên trang web.

2.5. Người dùng đồng ý rằng Ban quản trị Trang web không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Người dùng liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ nội dung nào của Trang web, đăng ký bản quyền và thông tin về đăng ký, hàng hóa hoặc dịch vụ đó, có sẵn trên hoặc nhận được thông qua các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài hoặc các địa chỉ liên hệ khác của Người dùng mà anh ta đã nhập bằng cách sử dụng thông tin được đăng trên Trang web hoặc liên kết đến các tài nguyên bên ngoài.

2.6. Người dùng chấp nhận điều khoản rằng tất cả các tài liệu và dịch vụ của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của chúng có thể đi kèm với quảng cáo. Người dùng đồng ý rằng Ban quản trị trang web không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không có bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến quảng cáo đó.

3. Các điều khoản khác

3.1. Tất cả các tranh chấp có thể phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo luật hiện hành.

3.2. Không nội dung nào trong Thỏa thuận có thể được hiểu là việc Người dùng và Ban quản trị trang web thiết lập quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, quan hệ hoạt động chung, quan hệ việc làm cá nhân hoặc bất kỳ quan hệ nào khác không được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận.

3.3. Việc tòa án công nhận bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận là không hợp lệ hoặc không thể thi hành không kéo theo sự mất hiệu lực của các điều khoản khác trong Thỏa thuận.

3.4.Việc không hành động từ phía Ban quản trị trang web trong trường hợp bất kỳ Người dùng nào vi phạm các quy định của Thỏa thuận không tước quyền của Ban quản trị trang web để thực hiện các hành động thích hợp sau này để bảo vệ lợi ích của họ và bảo vệ bản quyền đối với các tài liệu của Trang web được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Người dùng xác nhận rằng anh ta đã quen thuộc với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này và chấp nhận chúng một cách vô điều kiện.

 

© Bản quyền 2022 bedbug.techinfus.com/vi/

Có thể sử dụng các tài liệu trang web với một liên kết đến nguồn

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng

Nhận xét

bản đồ trang web

con gián

Con kiến

rệp