Trang web kiểm soát dịch hại

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (sau đây gọi là Chính sách) áp dụng cho tất cả các thông tin mà cổng bedbug.techinfus.com/vi/ (sau đây gọi là Trang web) có thể nhận được về Người dùng khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào , diễn đàn, sản phẩm hoặc dịch vụ của Trang web (sau đây gọi là Dịch vụ) và trong quá trình Trang thực hiện bất kỳ thỏa thuận và hợp đồng nào với Người dùng.

Việc sử dụng Dịch vụ Trang web có nghĩa là Người dùng đồng ý vô điều kiện với Chính sách này và các điều kiện để xử lý thông tin cá nhân của anh ta được nêu rõ trong đó; trong trường hợp không đồng ý với các điều kiện này, Người dùng phải từ chối sử dụng Dịch vụ.

1. Thông tin cá nhân của Người dùng do Trang web xử lý

Trong khuôn khổ của Chính sách này, "Thông tin cá nhân của Người dùng" có nghĩa là:

1.1 Thông tin cá nhân mà Người dùng cung cấp về bản thân một cách độc lập khi đăng ký (tạo tài khoản) hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Người dùng. Thông tin cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ được đánh dấu theo cách đặc biệt. Các thông tin khác do Người dùng quyết định.

1.2 Thông tin được tự động truyền đến Trang web trong quá trình hoạt động bằng chương trình được cài đặt trên thiết bị của Người dùng, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu cookie, thông tin về trình duyệt của Người dùng (hoặc chương trình khác truy cập dịch vụ).

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin được xử lý trong quá trình làm việc với cổng thông tin Trang web.

Trang web không xác minh tính chính xác của thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp và không thể đánh giá năng lực pháp lý của trang web. Tuy nhiên, Trang web giả định rằng người dùng cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và đáng tin cậy và luôn cập nhật thông tin này.

2. Mục đích xử lý thông tin cá nhân của Người dùng

Trang web chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện các thỏa thuận và hợp đồng với Người dùng, ngoại trừ trường hợp pháp luật quy định việc lưu trữ bắt buộc thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian do luật quy định.

Trang web xử lý thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

2.1 Xác định bên như một phần của công việc với Trang web;

2.2 Cung cấp cho Người dùng các dịch vụ riêng lẻ;

2.3 Giao tiếp với Người dùng, bao gồm gửi thông báo, yêu cầu và thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web, cũng như xử lý các yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng;

2.4 Nâng cao chất lượng của Dịch vụ, sự thuận tiện khi sử dụng, phát triển các Dịch vụ mới;

2.5 Tiến hành nghiên cứu thống kê và các nghiên cứu khác dựa trên dữ liệu được cá nhân hóa.

3. Điều kiện để xử lý thông tin cá nhân của Người dùng và việc chuyển giao thông tin đó cho bên thứ ba

Đối với thông tin cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của thông tin đó được duy trì, ngoại trừ trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để truy cập chung cho số lượng người không hạn chế.

Trang có quyền chuyển thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

3.1. Người dùng đã đồng ý với các hành động đó;

3.2. Việc chuyển nhượng được pháp luật quy định trong thủ tục đã thiết lập;

3.3. Việc chuyển giao đó xảy ra như một phần của việc bán hoặc chuyển nhượng khác của doanh nghiệp (toàn bộ hoặc một phần), trong khi bên mua chuyển giao tất cả các nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản của Chính sách này liên quan đến thông tin cá nhân mà anh ta nhận được;

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, Trang web được hướng dẫn bởi Luật Liên bang "Về Dữ liệu Cá nhân".

4. Thay đổi và xóa thông tin cá nhân. Lưu giữ dữ liệu bắt buộc

4.1 Người dùng có thể thay đổi (cập nhật, bổ sung) bất kỳ lúc nào thông tin cá nhân do mình cung cấp hoặc một phần thông tin đó bằng cách sử dụng chức năng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong phần tương ứng của Dịch vụ, hoặc bằng cách gửi yêu cầu đến dịch vụ hỗ trợ của e- gửi thư tại

4.2 Người dùng cũng có thể xóa thông tin cá nhân do anh ta cung cấp trong một tài khoản cụ thể bằng cách gửi yêu cầu tới dịch vụ hỗ trợ qua e-mail đến địa chỉ

4.3 Các quyền được quy định trong các đoạn văn. 4.1. và 4.2. của Chính sách này có thể bị giới hạn theo các yêu cầu của pháp luật. Đặc biệt, những hạn chế đó có thể bao gồm nghĩa vụ của Trang web trong việc giữ thông tin được Người dùng thay đổi hoặc xóa trong khoảng thời gian do luật định, và chuyển thông tin đó theo thủ tục do luật thiết lập cho một cơ quan nhà nước.

5. Các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng

5.1 Trang web thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết và đủ để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập trái phép hoặc tình cờ, phá hủy, sửa đổi, chặn, sao chép, phân phối, cũng như khỏi các hành động bất hợp pháp khác của các bên thứ ba với nó.

6. Phản hồi. Câu hỏi và gợi ý

Mọi góp ý hoặc thắc mắc về Chính sách này, Người sử dụng có quyền gửi đến dịch vụ hỗ trợ bằng e-mail đến địa chỉ

 

© Bản quyền 2022 bedbug.techinfus.com/vi/

Có thể sử dụng các tài liệu trang web với một liên kết đến nguồn

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng

Nhận xét

bản đồ trang web

con gián

Con kiến

rệp