Website voor ongediertebestrijding

Privacybeleid

Het privacybeleid van persoonlijke informatie (hierna het beleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de bedbug.techinfus.com/nl/ portal (hierna de site genoemd) kan ontvangen over de gebruiker tijdens het gebruik van een van de diensten, diensten , forums, producten of diensten van de Site (hierna de Diensten genoemd) en in de loop van de uitvoering door de Site van eventuele overeenkomsten en contracten met de Gebruiker.

Het gebruik van de Site Services betekent de onvoorwaardelijke toestemming van de Gebruiker voor dit Beleid en de daarin vermelde voorwaarden voor de verwerking van zijn persoonlijke informatie; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, dient de Gebruiker af te zien van het gebruik van de Diensten.

1. Persoonlijke informatie van gebruikers die door de site worden verwerkt

In het kader van dit beleid betekent "persoonlijke informatie van de gebruiker":

1.1 Persoonlijke informatie die de Gebruiker over zichzelf verstrekt bij het registreren (aanmaken van een account) of tijdens het gebruik van de Diensten, inclusief de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. De informatie die nodig is voor het leveren van de Diensten is op een speciale manier gemarkeerd. Overige informatie wordt door de Gebruiker naar eigen inzicht verstrekt.

1.2 Informatie die tijdens de werking automatisch naar de Site wordt verzonden met behulp van het programma dat op het apparaat van de Gebruiker is geïnstalleerd, inclusief IP-adres, cookiegegevens, informatie over de browser van de Gebruiker (of een ander programma dat toegang heeft tot de diensten).

Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die wordt verwerkt tijdens het werken met het siteportaal.

De Site controleert niet de juistheid van de persoonlijke informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt en kan zijn rechtsbevoegdheid niet beoordelen. De Site gaat er echter van uit dat de gebruiker betrouwbare en voldoende persoonlijke informatie verstrekt en houdt deze informatie up-to-date.

2. Doeleinden van het verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers

De Site verzamelt en bewaart alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor de levering van de Diensten of de uitvoering van overeenkomsten en contracten met de Gebruiker, behalve wanneer de wetgeving voorziet in de verplichte opslag van persoonlijke informatie voor een door de wet bepaalde periode.

De site verwerkt de persoonlijke informatie van de gebruiker voor de volgende doeleinden:

2.1 Identificatie van de partij als onderdeel van het werk met de Site;

2.2 Het verstrekken van individuele diensten aan de Gebruiker;

2.3 Communicatie met de Gebruiker, inclusief het verzenden van meldingen, verzoeken en informatie over het gebruik van de Site, evenals het verwerken van verzoeken en applicaties van de Gebruiker;

2.4 Verbetering van de kwaliteit van de Diensten, het gemak van het gebruik ervan, de ontwikkeling van nieuwe Diensten;

2.5 Het doen van (statistisch) onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Voorwaarden voor de verwerking van persoonlijke informatie van gebruikers en de overdracht ervan aan derden

Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkt aantal personen.

De site heeft het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:

3.1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties;

3.2. De doorgifte is wettelijk geregeld binnen de vastgestelde procedure;

3.3. Een dergelijke overdracht vindt plaats als onderdeel van de verkoop of andere overdracht van het bedrijf (geheel of gedeeltelijk), terwijl de overnemende partij alle verplichtingen overdraagt ​​om te voldoen aan de voorwaarden van dit beleid met betrekking tot de door hem ontvangen persoonlijke informatie;

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt de site geleid door de federale wet "On persoonlijke gegevens".

4. Wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie. Verplichte gegevensbewaring

4.1 De gebruiker kan op elk moment de door hem verstrekte persoonlijke informatie of een deel ervan wijzigen (bijwerken, aanvullen) door gebruik te maken van de functie voor het bewerken van persoonlijke gegevens in het overeenkomstige gedeelte van de Service, of door een verzoek te schrijven aan de ondersteuningsdienst via e- mail naar

4.2 De gebruiker kan de door hem verstrekte persoonlijke informatie binnen een specifiek account ook verwijderen door een verzoek te schrijven aan de ondersteuningsdienst per e-mail naar het adres

4.3 De rechten voorzien in paragrafen. 4.1. en 4.2. van dit beleid kan worden beperkt in overeenstemming met de vereisten van de wet. Dergelijke beperkingen kunnen in het bijzonder de verplichting van de Site omvatten om de door de Gebruiker gewijzigde of verwijderde informatie te bewaren gedurende de door de wet bepaalde periode en om dergelijke informatie in overeenstemming met de wettelijk vastgelegde procedure over te dragen aan een overheidsinstantie.

5. Maatregelen genomen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen

5.1 De Site neemt de nodige en voldoende organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de Gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie, evenals tegen andere illegale acties van derden ermee.

6. Terugkoppeling. Vragen en suggesties

Alle suggesties of vragen over dit beleid, de gebruiker heeft het recht om per e-mail naar de ondersteuningsdienst te sturen naar het adres

 

© Copyright 2022 bedbug.techinfus.com/nl/

Het gebruik van sitemateriaal is mogelijk met een link naar de bron

Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Feedback

site`s kaart

kakkerlakken

mieren

bedmijt