Laman web untuk kawalan perosak

Syarat penggunaan

Perjanjian ini mentakrifkan syarat untuk Pengguna menggunakan bahan dan perkhidmatan tapak bedbug.techinfus.com/ms/ (selepas ini dirujuk sebagai "Laman").

1. Syarat am

1.1. Penggunaan bahan dan perkhidmatan Laman ini dikawal oleh norma perundangan semasa.

1.2. Perjanjian ini adalah tawaran awam. Dengan mengakses bahan Tapak, Pengguna dianggap telah menyetujui Perjanjian ini.

1.3. Pentadbiran Tapak mempunyai hak untuk mengubah secara unilateral terma Perjanjian ini pada bila-bila masa. Perubahan sedemikian mula berkuat kuasa selepas 3 (tiga) hari dari saat versi baharu Perjanjian disiarkan di tapak. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan perubahan yang dibuat, dia bertanggungjawab untuk menolak akses ke Laman, berhenti menggunakan bahan dan perkhidmatan Laman.

2. Kewajipan Pengguna

2.1. Pengguna bersetuju untuk tidak mengambil tindakan yang boleh dianggap sebagai melanggar undang-undang atau norma undang-undang antarabangsa, termasuk dalam bidang harta intelek, hak cipta dan/atau hak yang berkaitan, serta sebarang tindakan yang membawa atau mungkin membawa kepada pelanggaran operasi biasa Tapak dan perkhidmatan Tapak.

2.2. Penggunaan bahan dari Laman ini adalah mungkin dengan pautan ke sumber.

2.3. Komen dan entri lain Pengguna di Laman Web seharusnya tidak bercanggah dengan keperluan undang-undang dan norma moral dan etika yang diterima umum.

2.4.Pengguna diberi amaran bahawa Pentadbiran Tapak tidak bertanggungjawab untuk melawat dan menggunakan sumber luaran, pautan yang mungkin terkandung di tapak.

2.5. Pengguna bersetuju bahawa Pentadbiran Tapak tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kewajipan langsung atau tidak langsung kepada Pengguna berkaitan dengan sebarang kemungkinan atau kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul yang berkaitan dengan mana-mana kandungan Laman, pendaftaran hak cipta dan maklumat mengenai pendaftaran, barangan atau perkhidmatan tersebut, tersedia pada atau diterima melalui tapak luar atau sumber atau kenalan lain Pengguna yang dia masukkan menggunakan maklumat yang disiarkan di Laman atau pautan ke sumber luaran.

2.6. Pengguna menerima peruntukan bahawa semua bahan dan perkhidmatan Tapak atau mana-mana bahagian daripadanya mungkin disertakan dengan pengiklanan. Pengguna bersetuju bahawa Pentadbiran Tapak tidak memikul sebarang tanggungjawab dan tidak mempunyai sebarang kewajipan berkaitan dengan pengiklanan tersebut.

3. Istilah lain

3.1. Semua kemungkinan pertikaian yang timbul daripada Perjanjian ini atau berkaitan dengannya hendaklah diselesaikan mengikut undang-undang yang terpakai.

3.2. Tiada apa-apa dalam Perjanjian boleh difahami sebagai penubuhan antara Pengguna dan Pentadbiran Laman Web hubungan agensi, hubungan perkongsian, hubungan dalam aktiviti bersama, hubungan pekerjaan peribadi, atau sebarang hubungan lain yang tidak diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian.

3.3. Pengiktirafan oleh mahkamah terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak melibatkan ketidaksahihan peruntukan lain dalam Perjanjian.

3.4.Ketiadaan tindakan di pihak Pentadbiran Tapak sekiranya berlaku pelanggaran oleh mana-mana Pengguna terhadap peruntukan Perjanjian tidak menafikan Pentadbiran Tapak hak untuk mengambil tindakan yang sewajarnya kemudiannya untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi hak cipta kepada bahan Tapak dilindungi mengikut undang-undang.

Pengguna mengesahkan bahawa dia mengetahui semua klausa Perjanjian ini dan menerimanya tanpa syarat.

 

© Hak Cipta 2022 bedbug.techinfus.com/ms/

Penggunaan bahan tapak adalah mungkin dengan pautan ke sumber

Dasar Privasi | Syarat penggunaan

Maklum balas

peta tapak

lipas

Semut

pepijat katil